Cmimorja e produkteve te lizingut efektive nga 01.05.2022