Disclaimer

1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajoheni që të njejtat të përdoren nga Raiffaisen Leasing Kosovo LLC për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.

2. Raiffaisen Leasing Kosovo LLC e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga Raiffaisen Leasing Kosovo LLC.

3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit, mund të zgjasë deri në 48 orë.

4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit

•Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisenkosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë.

5. Kushtet, tarifat dhe sqarime shtesë ju lutemi kerkoni nga stafi i bankës gjatë aplikimit në zyret e Raiffaisen Leasing Kosovo LLC.