Lizingu Financiar

Nënkupton një marrëdhënie financiare në të cilën Lizingdhënësi hyn në një marrëveshje me shkrim me Lizingmarrësin e cila i jep Lizingmarrësit të drejtën e posedimit dhe përdorimit të asetit objekt Lizingu (i perzgjedhur nga lizingmarresi) për periudhën e caktuar të kohës në këmbim të pagesës nga Lizingmarrësi të kësteve të përcaktuara.

Pas përmbushjes së obligimeve të parapara me kontratë, Lizingmarrësi bëhet automatikisht pronar i asetit.