Cmimorja e produkteve te lizingut efektive nga 01.09.2022